เพิ่มเสน่ห์ในบทสนทนาด้วยการ "ฟัง!"


เติมเสน่ห์ในบทสนทนาด้วยการฟัง! . การสื่อสารนั้นจำเป็นสำหรับมนุษย์ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ตลอดไปจนถึงปัจจุบันและอนาคต การสื่อสารทำให้เรามีชีวิตรอดตลอดจนถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และที่สำคัญในยุคนี้ "การสื่อสารช่วยสร้าง Connection ซึ่งนำไปสู่โอกาส" ให้กับเราด้วย . หนึ่งในการสื่อสารที่ทรงพลังมากที่สุดก็คือ "การสนทนา(conversation)" ซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้พูด(Speaker) และผู้ฟัง(Listener) โดนส่วนใหญ่จะใช้การสนทนาเพื่อการเจรจาต่อรองหรือการปิดการขาย "การโน้มน้าว" จึงเป็นสิ่งสำคัญ . ทริคสั้นๆ เลยคือ "การฟังระดับการเข้าถึง(Critical Listening)" ซึ่งการฟังนั้นจะแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับได้แก่ . 1. การฟังระดับรับข้อมูลเฉยๆ (Informative Listening) คือการฟังที่รับรู้ข้อมูลแต่ไม่ได้เอามาวิเคราะห์หรือต่อยอด พูดง่ายๆ ก็คือ "ฟังไปงั้น~" และไม่เป็นที่ยอมรับในการประชุมเพื่อผลิตไอเดีย . 2. การฟังระดับวิเคราะห์แค่ด้านเดียวหรือบางส่วน (One-Sided Listening) คือการฟังที่ถูกตีความด้วยมุมมองด้าน้ดียว ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเราเอง เป็นการฟังที่ "ลดเสน่ห์" ของตัวเอง . 3. การฟังระดับทุกมุมมองโดยเฉพาะ "ผู้พูด" หรือการเข้าถึงผู้พูด (Multi-Sided Listening, Critical Listening) คือการฟังที่จะช่วยเพิ่มเสน่ห์ในบทสนทนาโดยเฉพาะการทำข้อตกลงหรือการปิดการขาย "ถ้าเราฟังและตอบรับในมุมมองของผู้พูด เขาจะรู้สึกว่าเราอยู่ข้างเดียวกัน" . อย่างไรก็ตาม ทักษะ Critical Listening นี้เกิดจากการเรียนรู้ และ ฝึกฝนเท่านั้น และวิธีพัฒนาการฟังที่ดีที่สุดก็คือ "การสนทนาจริงๆ ในสังคม" ที่นอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะแล้ว เราก็จะได้ connection รวมถึงโอกาสใหม่ๆ อีกด้วย:) . #nattapatfreedom #freedomarticle #freedompodcast

0 views0 comments